Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene voorwaarden

Op alle massagebehandelingen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing 

 • Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel binnen MassagePoint. Wij verwachten van onze cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.
 • Gemaakte afspraken dient u minimaal 6 uur voor aanvang telefonisch of per email te annuleren. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u 50%  van de besproken behandeling doorberekend.
 • MassagePoint geeft geen erotische massages. Het wordt niet op  prijs gesteld als dit tijdens een massage gevraagd wordt. MassagePoint behoudt zich het recht voor om de behandeling te staken en zal de betreffende cliënt voor toekomstige behandelingen weigeren.
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de masseur de behandeling staken en u doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra uw arts hierin toestemt.
 • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut, specialist of andere behandelaar, dan kunnen wij u vragen met hem of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
 • Betalingen uitsluitend contant of per bankoverschrijving (pin).
 • MassagePoint is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.
 • MassagePoint is niet verantwoordelijk voor schade en of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie over bijvoorbeeld lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 • Mocht MassagePoint door ziekte of vanwege andere geldige omstandigheden niet in staat zijn de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zal de cliënt hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld en zal voor de desbetreffende behandeling een nieuwe afspraak worden gemaakt.   
 • De Stempelkaart en Acties zijn niet geldig in combinatie met andere acties, tenzij anders vermeld.
 • Bi het ondergaan van een massagebehandeling accepteert u automatisch de algemene voorwaarden.

Term and conditions

 All massage treatments are subject to the following term and conditions 

 • Ethics and hygiene are respected within massage point. We expect our clients to take care of this as well.
 • Appointments must be cancelled by telephone at least 6 hours before the start. No show or late canceled appointments will be charged to you 50% of the treatment.
 • Massage point does not provide erotic massages. It is prohibited to asked during a massage. Massage point reserves the right to discontinue treatment and will refuse the relevant client for future treatments.
 • In case of doubt about an existing condition or injury, the masseur can stop the treatment and refer you to a doctor. Follow-up treatments are possible as soon as your doctor agrees.
 • If you are already under the treatment of a doctor, therapist, specialist or other practitioner, we can ask you to consult with him or her or a massage may be applied during the treatment period.
 • Payments only in cash or by bank transfer (PIN).
 • Massage point is not responsible for damage, loss or theft of personal belongings.
 • Massage point is not responsible for damage and or injuries resulting from the concealment of medical information about, for example, physical and/or mental disorders, injuries and drug use.
 • If massage point is not able to perform the agreed treatment due to illness or due to other valid circumstances, the client will be informed in good time and a new appointment will be made for the relevant treatment. Created.
 • the stamp card and actions are not valid in combination with other actions, unless otherwise stated.
 • By undergoing a massage treatment you automatically accept the terms and conditions.
wellness-589770_640.jpg